Quy chế đào tạo

Thông báo: Thực hiện quy định mới trong việc xử lý, đánh giá kết quả học thực hành, thực tập đối với sinh viên. (Thực hiện từ học kỳ 2 năm học 2018-2019)

Thông báo: Thực hiện quy định mới trong việc xử lý, đánh giá kết quả học thực hành, thực tập đối với sinh viên. (Thực hiện từ học kỳ 2 năm học 2018-2019)

>>>Xem chi tiết

Các tin khác