Tin nội bộ

Kết quả học tập Khóa 8, 9 năm học 2017-2018

Cập nhật : 08:01, 02/08/2018

Kết quả học tập Khóa 8, 9 năm học 2017-2018:

Khóa 8
Khóa 9
Công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin
- LTMT 1 - LTMT 1 Bkcad
- LTMT 2 - LTMT 2 Bkcad
 - LTMT 3 - LTMT 3 Bkcad
 - TKĐH 1 - LTMT 4 Bkcad
- TKĐH 2 - QTM 1 Bkcad
 - TKĐH 3 - QTM 2 Bkcad
 - UDPM 1 - LTMT 1
- UDPM 2 - LTMT 2
 - QTM 1 - LTMT 3
  - LTMT 4
  - LTMT 5
  - LTMT 6
  - QTM 1
  - QTM 2
  - TKĐH 1
  - TKĐH 2
  - TKĐH 3
  - TKĐH 4
  - TKĐH 5
  - UDPM 1
  - UDPM 2
  - UDPM 3
 Cơ Khí  Cơ Khí
 - CĐT 1  - CĐT 1
 - CĐT 2  - CĐT 2
 - CĐT 3  - CĐT 3
  - CĐT 4  - CĐT 4
  - CĐT 5
  - CĐT 6
  - CĐT 7
  - CĐT 8
 - Ô tô 1 - CGKL
 - Ô tô 2 - Ô tô 1
 - Ô tô 3 - Ô tô 2
 - Ô tô 4 - Ô tô 3
 - Ô tô 5 - Ô tô 4
 - Ô tô 6 - Ô tô 5
- Ô tô 7 - Ô tô 6
 - Ô tô 8 - Ô tô 7
 - Ô tô 9 - Ô tô 8
 - Ô tô 10 - Ô tô 9
  - CGKL - Ô tô 10
  - Ô tô 11
  - Ô tô 12
  - Ô tô 13
  - Ô tô 14
 Điện & bảo dưỡng công nghiệp  Điện & bảo dưỡng công nghiệp
 - Điện 1  - Điện CN 1
 - Điện 2  - Điện CN 2
 - Điện 3  - Điện CN 3
 - Điện 4  - Điện CN 4
 - Điện 5  - Điện CN 5
 - Điện 6  - Điện CN 6
   - Điện DD
   - KTLĐ 1
   - KTLĐ 2
 - KTML 1  - KTML 1
 - KTML 2  - KTML 2
  - KTML 3  - KTML 3
   - KTML 4
 - KTML 4
  - KTML 5
  - KTML 6
 Điện tử viễn thông   Điện tử viễn thông
 - Điện tử 1 - Điện tử 1
 - Điện tử 2  - Điện tử 2
 - Điện tử 3  - Điện tử 3
 - Điện tử 4  - Điện tử DD
 Kinh tế & Quản lý   Kinh tế & Quản lý
 - KTDN - KTDN
  - QTDN

 

Các tin khác