Tin nội bộ

Phòng Đào tạo và QLSV: Thông báo thay đổi phòng thi lại học kỳ 5 Khóa 10

Cập nhật : 01:04, 07/01/2021

Phòng Đào tạo và QLSV: Thông báo thay đổi phòng thi lại học kỳ 5 Khóa 10

- Lớp CĐT5+CGKL+KTML1,2 -K10 chuyển từ TC -204 sang TC -304.

- Lớp ĐTCN 1,2 + KTML 5,6 - K10 chuyển từ TC - 205 sang TC -406.

Các lớp khác không thay đổi.

Các tin khác