Tin nội bộ

Thông báo danh sách sinh viên Khóa 10,11 bị xử lý năm học 2019-2020 và danh sách sinh viên Khóa10,11 được học tiếp.

Cập nhật : 09:03, 16/09/2020

Thông báo danh sách sinh viên Khóa 10,11 bị xử lý năm học 2019-2020 và danh sách sinh viên Khóa 10,11 được học tiếp năm học 2020-2021.

 

  • Quyết định và danh sách xử lý lưu ban đối với sinh viên năm học 2019-2020.

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 10

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 11

          >>>Xem chi tiết

  • Quyết định và danh sách buộc thôi học đối với sinh viên năm học 2018-2019

          >>>Xem chi tiết

 

         Danh sách sinh viên Khóa 10

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 11

          >>>Xem chi tiết

  • Quyết định và danh sách công nhận sinh viên đủ điều kiện học tiếp năm học 2019-2020

    >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 10

          >>>Xem chi tiết

         Danh sách sinh viên Khóa 11

          >>>Xem chi tiết

Các tin khác