Tin nội bộ

Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm 2017 - 2018 (update ngày 8/8)

Cập nhật : 08:05, 08/08/2017

 BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI                      CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
       BÁCH KHOA HÀ NỘI
 
           Số: 04/TB.TC - KT- CĐNBK                                       Hà nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017
 
THÔNG BÁO
V/v:  Nộp học phí học kỳ I năm 2017 - 2018
 

 

 

Theo kế hoạch học tập, học kỳ I năm học 2017 – 2018, các sinh viên  K7, K8 sẽ bắt đầu từ 14/08/2017. Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp cao đẳng nghề K7 và K8 kế hoạch thu học phí của học kỳ 1, thời gian & mức học phí cụ thể như sau:
 
I.                   Tiền học phí kỳ 1 :
 

 

 

 

 
780.000 VNĐ/tháng  x 5  tháng
=
3,900,000
VNĐ
BHYT năm 2018 (bắt buộc)          
=
492,000
VNĐ
Tổng cộng:
4,392,000
VNĐ
Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn.
 

 

 

 

II.Thời gian đóng học phí :
1.Thời hạn nộp học phí từ ngày 14/08/2017 - 30/09/2017
2. Địa điểm :
- Phương án 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán (P208, nhà D 92 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
 
- Phương án 2: Nộp qua tài khoản của Trường theo thông tin sau :
+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.
+ Số tài khoản: 1483201003290 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Hà Nội.
Hoặc số TK: 12210000677873 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.
 

 

 

 

Ghi chú : Khi nộp qua tài khoản ngân hàng:
Sinh viên K7 ghi nội dung: Học phí học kỳ 5, Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành
Sinh viên K8 ghi nội dung: Học phí học kỳ 3, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành
 
Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên các khóa 7 và Khóa 8 biết về kế hoạch thu học phí và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.
 

 

 

 

Nơi gửi:                                             TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐNBKHN
-          Sinh viên;
-          Phòng ĐT & QLSV;                                                (Đã ký)                        
-          Các Khoa chuyên môn;
-          GVCN các lớp;
-          Bảng tin; website;
-          Lưu 

Các tin khác