Tin nội bộ

Thông báo nộp học phí học kỳ I năm 2020 - 2021

Cập nhật : 09:02, 07/09/2020

 

BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI                CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

      BÁCH KHOA HÀ NỘI

   Số:04/TB.TC - KT- CĐNBK                                  Hà nội, ngày 01 tháng 09 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v:  Nộp học phí học kỳ I năm 2020 - 2021

 

Căn cứ theo kế hoạch học tập, học kỳ I năm học 2020 – 2021, các sinh viên K10, K11 sẽ bắt đầu từ ngày 21/09/2020;

Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp cao đẳng K10, K11 kế hoạch thu học phí của học kỳ 1, thời gian & mức học phí cụ thể như sau:

 I.                Tiền học phí kỳ 1 năm học 2020 - 2021:

1.     Đối với sinh viên hệ cao đẳng thường:

910.000 VNĐ/tháng x 5 tháng

=

4.550.000

VNĐ

BHYT NĂM 2021

=

605.000

VNĐ

TỔNG CỘNG

=

5.155.000

VNĐ

Bằng chữ: Năm triệu, một trăm năm lăm nghìn đồng.

2.     Đối với sinh viên hệ cao đẳng chất lượng cao:

1.270.000 VNĐ/tháng x 5 tháng

=

6.350.000

VNĐ

BHYT 2021

=

605.000

VNĐ

TỔNG CỘNG

=

6.955.000

VNĐ

Bằng chữ: Sáu triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn.

3.     Đối với sinh viên lớp dự án FiVe:

2.170.000 VNĐ/tháng x 5 tháng

=

10.850.000

VNĐ

BHYT 2021

=

605.000

VNĐ

TỔNG CỘNG

=

11.455.000

VNĐ

Bằng chữ: Mười một triệu, bốn trăm năm mươi lăm nghìn đồng.

II.Thời gian đóng học phí:

1.Thời hạn nộp học phí: từ ngày: 21/09/2020 – 31/10/2020

2. Phương thức nộp:

- Phương án 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán (P208, nhà D 92 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ ngày 21/09/2020 – 31/10/2020

- Phương án 2: Nộp qua tài khoản của Trường theo thông tin sau:

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1483201003290 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Hà Nội.

Hoặc số TK: 12210000677873 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.

Ghi chú: Khi nộp qua tài khoản ngân hàng:

Sinh viên K10 ghi nội dung: Học phí học kỳ 5, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K11 ghi nội dung: Học phí học kỳ 3, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên các khóa biết về kế hoạch thu học phí và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

 

                                                                 TL HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                        TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

-        Sinh viên;                                                                (ĐÃ KÝ)

-        Phòng ĐT & QLSV;                                              

-        Các Khoa chuyên môn;

-        GVCN các lớp;

-        Bảng tin; website; Lưu

Các tin khác