Tin nội bộ

Thông báo nộp học phí kỳ 2 năm học 2018 - 2019

Cập nhật : 01:10, 22/01/2019

BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI                      CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

       BÁCH KHOA HÀ NỘI

 Số: ……/TB.TC - KT- CĐNBK                                   Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

 

 THÔNG BÁO

V/v:  Nộp học phí học kỳ II năm 2018 - 2019

 Căn cứ vào QĐ số 247 ký ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Hiệu Trưởng về việc điều chỉnh học phí của sinh viên;

Theo kế hoạch học tập, học kỳ II năm học 2018 – 2019;

 Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp cao đẳng nghề K8 và K9, K10 kế hoạch thu học phí của học kỳ II, thời gian & mức học phí cụ thể như sau:

  I.                   Tiền học phí kỳ 2 :

840.000 VNĐ/tháng  x 5  tháng

=

4.200.000

VNĐ

Bằng chữ: Bốn triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn.

II.Thời gian đóng học phí, địa điểm nộp học phí:

        1.      Thời gian đóng học phí:

·        Đối với sinh viên K8, thời gian nộp học phí: từ ngày 02/01/2019 đến ngày 03/03/2019

·        Đối với sinh viên K9, K10, thời gian nộp học phí là:từ ngày 15/01/2019 đến ngày 31/03/2019

      2. Địa điểm nộp học phí:

- Phương án 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán (P208, nhà D 92 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 - Phương án 2: Nộp qua tài khoản của Trường theo thông tin sau :

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

+ Số tài khoản: 12210000677873 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.

Hoặc số TK: 1483201003290 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Hà Nội.

Ghi chú : Khi nộp qua tài khoản ngân hàng:

Sinh viên K8 ghi nội dung: Học phí học kỳ 6, Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K9 ghi nội dung: Học phí học kỳ 4, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K10 ghi nội dung: Học phí học kỳ 2, Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên ngành.

 Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên các K8, K9 và K10 biết về kế hoạch thu học phí và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

                                                                                          TL HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                     TP. TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

-         Sinh viên toàn trường;                                                                                (Đã ký)    

-          Phòng ĐT & QLSV;                                                 

-          Các Khoa chuyên môn;

-          GVCN các lớp;

-          Bảng tin; website;

-          Lưu 

 

Các tin khác