Tin nội bộ

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)

Cập nhật : 03:11, 08/03/2019

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp):

 

 

Khóa 6:

Được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- LTMT 1
 

Khóa 7:

   Được làm đồ án tốt    nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp)  Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- UDPM (Bổ sung UDPM)  
- TKĐH 1  
- TKĐH 3  
- QTM (Bổ sung QTM)  
- LTMT 1  
- LTMT 2  
- Ô tô 3  
- Ô tô 4  
- CĐT 2  
- KTML 2  
- KTDN  
- ĐTVT 1  
- ĐTVT 2  
- ĐTVT 4  
- Điện 1 (Bổ sung Điện 1)  
- Điện 2 (Bổ sung Điện 2)  
- Điện 4  

 

Khóa 8:

Được làm đồ án tốt    nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp)  Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- LTMT 1  - LTMT 1
- LTMT 2 - LTMT 2
- LTMT 3  - LTMT 3
- QTM  - QTM
- TKĐH 1  - TKĐH 1 (Bổ sung TKĐH1)
- TKĐH 2 (Bổ sung TKĐH 2)  - TKĐH 2
- TKĐH 3 (Bổ sung TKĐH 3)  - TKĐH 3
- UDPM 1  - UDPM 1
- UDPM 2  - UDPM 2
- CĐT 1  - CĐT 1
- CĐT 2  - CĐT 2 (Bổ sung CĐT2)
- CĐT 3  
- CĐT 4 (Bổ sung CĐT 4)  - CĐT 4
- CGKL  - CGKL
- Ô tô 1  - Ô tô 1 (Bổ sung Ô tô1)
- Ô tô 2  - Ô tô 2
- Ô tô 3  - Ô tô 3 (Bổ sung Ô tô 3)
- Ô tô 4  - Ô tô 4
- Ô tô 5  - Ô tô 5
- Ô tô 6 (Bổ sung Ô tô 6)  - Ô tô 6
- Ô tô 7  - Ô tô 7
- Ô tô 8  - Ô tô 8
- Ô tô 9  - Ô tô 9 (Bổ sung Ô tô 9)
- Ô tô 10  - Ô tô 10
- Điện 1  - Điện 1
- Điện 2  - Điện 2
- Điện 3  - Điện 3
- Điện 4  - Điện 4
- Điện 5  - Điện 5
- Điện 6  - Điện 6 (Bổ sung Điện 6)
- KTML 1  - KTML 1 (Bổ sung KTML1)
- KTML 2  - KTML 2 
- KTML 3  - KTML 3 (Bổ sung KTML3)
- KTML 4  - KTML 4 (Bổ sung KTML4)
- ĐTVT 1  
- ĐTVT 2  - ĐTVT 2 (Bổ sung ĐTVT2)
- ĐTVT 3  - ĐTVT 3
- ĐTVT 4  - ĐTVT 4
- KTDN  - KTDN

 

 

 

Các tin khác