Tin nội bộ

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)

Cập nhật : 03:07, 12/03/2018

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp):

 

Khóa 5:

Được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- Điện 1
 
- Điện 5
- Điện 4  
- KTDN  
- LTMT1  
- UDPM
 

 

Khóa 6:

   Được làm đồ án tốt    nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp)  Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- CDT2 - UDPM
- KTML2  
- LTMT1  
- LTMT1  
- QTM1  
- CĐT1    
- Điện 5    
- KTML 2  
- Ô tô 2
 
- QTM 1  
- TKĐH 1  
- ĐTVT1  
- TKDH1  

 

Khóa 7:

Được làm đồ án tốt    nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp)  Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- LTMT1 - LTMT1
- LTMT2 - LTMT2
- QTM - QTM
- TKĐH 1 - TKĐH 1
- TKDH2 - TKDH2
- TKDH3 - TKDH3
- UDPM - UDPM
- CDT1 - CDT1
- CDT2 - CDT2
- CDT3 - CDT3
- CGKL - CGKL
- Oto 1 - Oto 1
- Oto 2 - Oto 2
- Oto 3 - Oto 3
- Oto 4 - Oto 4
- Oto 5 - Oto 5
- Oto 6 - Oto 6
- Dien 1 - Dien 1
- Dien 2 - Dien 2
- Dien 3 - Dien 3
- Dien 4 - Dien 4
- Dien 5  
- KTML1 - KTML1
- KTML2 - KTML2
- KTML3 - KTML3
- DTVT 1 - DTVT 1
- DTVT 2 - DTVT 2
- DTVT 3 - DTVT 3
- KTDN - KTDN

 Danh sách sinh viên không được làm đồ án tốt nghiệp (Hoặc thi tốt nghiệp) do không hoàn thành học phí:

KHÓA 7:

QTM

- TKĐH 1

- UDPM

- CĐT 2

- CĐT 3

- CGKL

- Ô tô 1

- Ô tô 2

- Ô tô 3

- Ô tô 4

- Ô tô 6

- Điện 1

- KTML 2

- KTML 3

 

 

Các tin khác