Tin nội bộ

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)

Cập nhật : 03:07, 12/03/2018

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp):

 

Khóa 5:

Được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- Điện 1
 
- Điện 5
- UDPM
 

 

Khóa 6:

   Được làm đồ án tốt    nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp)  Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- CDT2 - UDPM
- KTML2  
- LTMT1  
- LTMT1  
- QTM1  
- TKDH1  

 

Khóa 7:

Được làm đồ án tốt    nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp)  Không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp)
- LTMT1 - LTMT1
- LTMT2 - LTMT2
- QTM - QTM
- TKDH2 - TKDH2
- TKDH3 - TKDH3
- UDPM - UDPM
- CDT1 - CDT1
- CDT2 - CDT2
- CDT3 - CDT3
- CGKL - CGKL
- Oto 1 - Oto 1
- Oto 2 - Oto 2
- Oto 3 - Oto 3
- Oto 4 - Oto 4
- Oto 5 - Oto 5
- Oto 6 - Oto 6
- Dien 1 - Dien 1
- Dien 2 - Dien 2
- Dien 3 - Dien 3
- Dien 4 - Dien 4
- Dien 5  
- KTML1 - KTML1
- KTML2 - KTML2
- KTML3 - KTML3
- DTVT 1 - DTVT 1
- DTVT 2 - DTVT 2
- DTVT 3 - DTVT 3
- KTDN - KTDN

 

 

Các tin khác