Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo trường

1. CHI BỘ 

Bí thư chi bộ: PGS. Dương Đức Hồng

2. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT: PGS. Nguyễn Văn Khang

3. BAN GIÁM HIỆU

- Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Khắc Kiểm

- Phó Hiệu trưởng:

          - PGS. Phạm Văn Bình

          - PGS. Dương Đức Hồng

          - PGS. Đỗ Văn Trường